ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠣᠷᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠤᠯᠤᠰ
Qaraqalpaqstan Respublikasi'
Qoraqalpog‘iston Respublikasi
ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠣᠷᠣᠨ / ᠺᠠᠷᠠᠺᠠᠯᠫᠠᠺᠰᠲᠠᠨ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ (БНУзбУ)
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢᠺᠦ᠋ᠰ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 14 ᠲᠤᠮᠤᠨ (ᠲᠦᠮᠡᠨ) ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 165,600 км² (1/14)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 1,711,800 ᠬᠦᠮᠦᠨ (10/14)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 10.2 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км² (13/14)
ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ (2013)
ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (32.8 %)
ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ (32.8 %)
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (30.0 %)
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ sovminrk.gov.uz

ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠣᠷᠣᠨ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠠᠷᠠᠺᠠᠯᠫᠠᠺᠰᠲᠠᠨ) ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠤᠯᠤᠰ (ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠢᠶᠠᠷ Qaraqalpaqstan Respublikasi', ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ Qoraqalpog`iston Respublikasi) ᠪᠣᠯ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨ: ᠬᠠᠷᠬᠣᠯᠫᠠᠺ ᠣᠷᠣᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ