ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
«ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ» ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ «ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ)» ᠍ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
Mn coa uvurkhangay aymag.png ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ
ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ
2,241 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (15/19) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ
2011 ᠤᠨ ᠳᠤ 3,726 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ (2/19)
12,613 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2/19) ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[1]
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨ-ᠣᠷᠬᠣᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨᠬᠦᠷ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ-ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠵᠢᠯᠪᠠ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠤ᠂ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ.
2011 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠲᠦ 513 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮ (2/19) ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂
ᠮᠥᠨ ᠣᠨᠳᠣᠣ 2,939 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮ (2/19) ᠵᠠᠷᠤᠵᠠᠢ᠃[1]
2011 ᠤᠨ ᠤ 163,279 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ (4/19) ᠨᠢ
 ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ  ᠨᠣᠭᠳᠠᠪᠠᠯ 12.9 (_/19) ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃[1]
ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ _1220__ ᠤᠨ ᠳᠤ
ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 13,828 (1994), 13,964 (2000), 13,496(2003) ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 8,977 (2003), ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 20.5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2</small>.

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ-ᠵᠤᠤ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ (KHR/ZMHH) ᠨᠢ 1 ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ 140 ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ 32 ᠵᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ 2 ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠼᠢᠨ ᠤ (ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ) ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ 12 ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ 2, ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ 1 ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ 1215, 1268 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (1380, 1466 ᠤᠨ ᠳᠤ) ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠨ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠦ 1238 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠣᠪᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 64 ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠢ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1950 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠠᠨᠵᠢᠰᠤᠨ ᠤ 18 ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ 3-21 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠲᠠᠢ 52 ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠴᠥᠩ᠂ ᠵᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ 2 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠬᠣᠩᠬᠣ᠂ ᠵᠡᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠮᠥᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠣᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠵᠡᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ᠂ ᠲᠤᠶᠢᠫᠤᠤ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠫᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠴᠤᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠾᠷᠢᠰᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2003 ᠤᠨ ᠤ ‎ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ 13814 ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2146, ᠨ‎‎ᠡᠭᠡ ᠥᠷᠬᠥᠳ 6.4 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ‎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 34.56%, ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 31.14%, ᠠᠵᠢᠯᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ 3.42%, ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

2004 ᠤᠨ‎ᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 12456 ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠴᠢ‎ᠡ᠃ 2004 ᠤᠨ ᠤ ‎ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ 0-18 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 41.50% (5207), 19-60 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ 51.78% (6496), 60 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳ‎ᠡᠭᠡᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ 6.72% (843) ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ‎ᠡᠵᠡ‎ᠯᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2000-2003 ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 1-10 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ 2985 ᠬᠡᠦᠬᠡ‎ᠡᠳ᠋ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠳ‎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ 85 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ 2000-2003 ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1483, ᠡᠭᠦᠨ‎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ 16.95% ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴ‎ᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪ‎ᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠦᠨ 2000-2003 ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 315, ᠡᠭᠦᠨ ᠦ 10.2% ᠨᠢ ᠴ‎ᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

2000-2003 ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1740, ᠲ‎ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 6531, ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 81266, ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠷᠬᠥᠳ ᠨᠣᠣᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 47.5, ᠨ‎ᠡᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠣᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ 12.4 ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ 2000-2003 ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 10 ᠬᠦᠷᠢᠲᠦ‎ᠡᠯᠬᠡ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ 16.92%, 11-30 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ 30.26%, 31-50 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ 18.91%, 51-100 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ 22.53%, 101-200 ᠲᠢᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ 9.34%, 201-500 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ 1.87%, 501-1000 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ 0.09%, 1001-1500 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ 0.07% ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2004 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠪᠤ‏‏ᠤᠤ 256, ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ 4 ᠬ‎ᠡᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 1118 ᠥᠷᠬᠥᠳ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ 4020 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 102502 ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ‎ᠡᠯᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2004 ᠤᠨ ᠳᠤ 2000-2003 ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢ ᠲᠠᠢ (81266) ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 102032 ᠪᠣᠯᠵᠤ 20.35% ᠍ ᠪᠠᠷ ᠥᠰᠴᠢ‎ᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ 1.49% ᠪᠤ‏ᠤᠤ 1520 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ᠂ ᠦᠯᠦ ᠳᠦ ᠬᠢ 98.51% ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ‎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠤ ‎ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳ‎ᠡᠪᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 900 ᠭᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ 3.8%, ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ 6.2%, ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 5.2% ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠬᠡᠶᠢᠰ‎ᠡᠩ ᠨᠣᠶᠠᠬᠠᠨ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳ‎ᠡᠪᠰᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ 2.5%, ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ 5.2%, ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 3.2% ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠠc ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ-ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1540 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ-ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨ-ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠠᠭᠤᠯᠠ /1500-2000 ᠮ/, ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠱᠠᠹᠲ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠧᠸᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠥᠷᠥᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠨᠣᠳᠢᠣᠷᠢ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ᠂ ᠯᠧᠢᠺᠣᠪᠣᠷᠵᠢᠨ᠂ ᠯᠢᠲᠢ ᠹᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠨᠣᠰᠢᠶᠠᠨᠲ᠂ ᠰᠢᠧᠨᠢᠲ᠂ ᠱᠦᠯᠲᠦᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠥᠨᠴᠥᠭ 30-60. ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ MSK-64 ᠱᠠᠲᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠯᠤᠷ᠎ᠠ 8 ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠯᠯ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 50 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 3-10000 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ[2].

ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ –18.1 ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠯᠲᠡ –44 ᠬᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ 36 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ –30 ᠬᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 180 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 00 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[2]

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 354.5 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠢ ᠠᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ 46 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 336 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠮ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ 18.2 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 62 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 36 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭᠰᠢᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 50-70% ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ 4 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 30% ᠍ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 14 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[2].

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 130 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 7 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[2].

ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ 4.2-5.2 ᠮ/ᠰ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤ 14-20 ᠮ/ᠰ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠪᠤᠷ , ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠯ 17.5-22.4 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 1.6-8.2% ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ[2].

ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠥᠷᠦᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠷ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠨᠠᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠷᠦᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠰᠢᠮᠡᠲᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠯᠵᠠᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠰᠢᠪᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠷ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ[2].

ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ

ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠨᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 700 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠨᠠᠷ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠮᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 3000 ᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 3500-4000 ᠮ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠣᠳᠬᠣᠨᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ 4031 ᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠦᠳ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠤᠭ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠡᠭᠴᠡ ᠴᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ[2].

ᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠭᠣᠷᠭᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠤᠩ ᠳᠤᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠽ‎ᠡᠷᠭᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠳᠦᠬᠢᠲᠠᠷᠤᠨᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠥᠨᠥᠭᠬᠠᠮᠠᠷᠮᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤᠮᠣᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃[3]

2004 ᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ 7 ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ 27, ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠰᠡᠨ 13 ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠ 48, ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ 4 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[4]

ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠯᠢ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠩ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 1124 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠰᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠪ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 132855 ᠠᠮᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ 0.185- 0.250 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ /km2 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷᠴᠢ ᠲᠠᠬᠢᠷᠯᠠᠨ ᠲᠣᠬᠣᠶᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯ ᠴᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ 10-60 ᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠷᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ 120-150 ᠮ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠷᠭᠡᠰᠬᠦ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ 0.5-1.5 ᠮ᠂ ᠭᠦᠨ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 2.5-4.0 ᠮ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ 0.5 ᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠯ 2.0-3.0 ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠ 4-5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ 6 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠵᠤ ᠲᠠᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠰᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠢᠳᠭᠤᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ 45.1 ᠮ3/ᠰᠧᠺ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ 106.0 ᠮ3/ᠰᠧᠺ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ 514.0 ᠮ3/ᠰᠧᠺ , 891.0 ᠮ3/ᠰᠧᠺ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 123 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠪ‎ᠡᠯᠴᠢᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠮ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 140-160 ᠬᠣᠨᠣᠭ[3].

ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 16403 ᠭᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ 13981 ᠭᠠ᠂ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ 375 ᠭᠠ᠂ ᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 1299 ᠭᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[5]

ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠡᠺᠣᠯᠣᠭᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 2 ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ:

 • ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ (ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠢ)
 • ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ (ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ)
  • ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠢ: ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠨᠢ 12521 ᠭᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ 76.3 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠂ 1998)
  • ᠬᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠢ: ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠨᠢ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1992 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠴᠢᠭᠳᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠬᠤᠷ᠂ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠢ 5467 ᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[5].
 • ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ: ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ 30 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ km ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠢ 2866 ᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ 17.5 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[5].
 • ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ: ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠷᠢᠮ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ 5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ 3 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠣᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ 6.2 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠶᠤ 1016 ᠭᠠ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[5].

ᠣᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ (Larix Sibirica) ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠱᠢ (Pinus sibirica), ᠬᠤᠰᠤ (Betula platyphylla) ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠡ‎ᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ 97.8 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ᠂ 1.9 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠰᠢ᠂ 0.2 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠰᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[5].

ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠲ᠋ᠠᠨᠢᠺ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠧᠦ᠋ᠷᠠᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠪᠤᠲᠠᠯᠢᠭ ᠦᠶᠡᠲᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠲᠠᠯᠢᠭ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠴᠠᠪ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠬᠣᠲᠠᠰ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠢᠶᠠᠭ ᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ (Stipa baicalienesis, Stipa kriloᠦii, Leymus chinensis, Bupleurum scopzonerifolium, Galium ᠦerum, Astragalus melilotoides) ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠶᠢ 7 ᠡᠪᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠦᠶᠡᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠤᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 139 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠭ-4 ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ-12 ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠡᠮ ᠦᠨ-21 ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠦ-2 ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ-52 ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠭᠧᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ-6 ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ-1 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[2]. ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠭᠦᠶᠢᠲᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ

ᠬᠣᠣᠰ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ (tipulidae), ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ (culicidae), ᠳᠡᠯᠡᠩᠴᠢ (simuliidae), ᠬᠢᠷᠣᠨᠣᠮᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ (chironomidae), ᠰᠢᠷᠹᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ (syrphydae), ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ /tephritidae/ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠭᠦᠷ /Papilio machaon/ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[2].

ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ (ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ)

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠩᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ 8 ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ 14 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢᠮ᠎ᠡ (Acipenser baeri baicalensis), ᠠᠨ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ /Hucho taimen/ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[2].

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠲᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠴᠢᠰᠤᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ 6 ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[2].

ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠯ ᠳᠦ 15 ᠪᠠᠭ᠂ 42 ᠣᠪᠤᠭ᠂ 98 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ 163 ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠂ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ 95, ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ 35, ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ 28, ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠳᠡᠭ 3, ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ 2 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠩ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠬᠤᠨᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠤᠴᠠᠯᠢᠤᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠭᠡᠬᠦ 6 ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[2].
ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ 4 ᠪᠠᠭ᠂ 12 ᠣᠪᠤᠭ᠂ 26 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ 38 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨᠢ ЗАУХЗОУХХ (CITES) ᠍ ᠤᠨ ᠺᠣᠨᠸᠧᠨᠼ ᠤᠨ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ[2].

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠷᠬᠣᠨ-ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ, ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ, ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ, ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ, ᠬᠣᠷᠭᠣᠢ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ (ecotour), ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ (horse riding) , ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ (history tour) ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ[3].

ᠴᠥᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 60 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 1.56 ᠬᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠤᠷᠲᠤᠰᠴᠤ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠴᠥᠯᠵᠢᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠰᠢᠷᠭᠢᠬᠦ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠯ ᠬᠣᠮᠰᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 10 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 3.4% ᠍ ᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠰᠴᠢ ᠴᠥᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 5.4 ᠳᠠᠬᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 1.8 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[6]

ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠥᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠥᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ᠂ ᠭᠣᠪᠢ ᠴᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠣᠪᠢ ᠴᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠷᠢᠲᠥᠬᠦ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠩᠭᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠴᠠ᠂ ᠲᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠺᠣᠰᠢᠲᠧᠮ ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ[6].

ᠰᠢᠩ‎ᠡᠭᠡᠷᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ‎ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ‎ᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠭᠦᠨ‎ᠡ ᠡᠴᠡ 100-130 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ: ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠢᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤᠳ᠂ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴ‎ᠡᠩᠬᠡ‎ᠡᠷ᠎ᠡᠲᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠠ‎‎ᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠩ‎ᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 25494 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 2003 ᠤᠨ ᠤ ‎ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 66221, ᠡᠭᠦᠨ ᠦ 25494 ᠪᠤ‏ᠤᠤ 38.5% ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ 2003 ᠤᠨ ᠤ ‎ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 1 210 076 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ‎ᠡᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠲᠦᠭ‎ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ 45, ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ 19, ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 8, ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 95, ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪ‎ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 5, ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 172 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠯᠢᠷ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠽ‎ᠡᠷᠭᠢ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠡ‎ᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠭ‎ᠡ‎ᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬ‎ᠡᠮᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ‎ᠡᠳ᠋ ᠳ‎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 1, ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 18, ᠨᠡ‎ᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 1, ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ‎ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ 12, ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 18 ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ 13187, ᠴ‎ᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ 1258 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠷᠤ ᠴᠢᠭᠯ‎‎ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡ‎ᠡᠭᠳᠡᠯ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠢ ᠢᠷ‎ᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯ‎ᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ‎ᠡᠷᠬᠡᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡ‎ᠡᠬᠡ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ‎ᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩ‎‎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠦ ‎ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠭᠦᠷ‎ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲ‎ᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲ‎ᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠣᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠡ‎ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯ‎ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠨ‎ᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃ ‎᠎ᠡ‎ᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠠᠯᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬ‎ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠳ ᠬᠢᠵᠦ ‎‎ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬ‎ᠡᠲᠡ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠰ‎ᠡᠬᠡ᠂ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳ‎ᠡᠭᠡᠷᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠳ‎‎ᠡᠳ᠋ ‎ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢᠳᠡᠯᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠥᠰᠬᠦ᠂ ᠡᠵᠡᠭᠦᠶᠢᠷᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠩ‎‎ᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ 《ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠍ ᠤᠨ ‎ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠡᠺᠣᠯᠣᠭᠢᠰᠤᠶᠤᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ‎ᠡ‎ᠨᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ‎ᠡᠭᠡᠷᠡ ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯ‎ᠡᠬᠡ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠢᠷ‎ᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯ‎ᠡᠬᠡ᠂ ᠲ‎ᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯ‎ᠡᠬᠡ ᠳᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠭᠡᠲᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠵ ᠠᠺᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ ᠢ ᠵᠢᠱᠢᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ "ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠤᠤ ᠳᠤ "ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ" ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠵᠢ ᠪvᠷᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. 1.0 1.1 1.2 ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ - 2011. ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ 2012-01-12.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨ‎ᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠂ 2004
 3. 3.0 3.1 3.2 ᠪ᠃ᠣ‏‏ᠶᠠᠭᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ 2004
 4. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠂ 2003
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠂ 1998
 6. 6.0 6.1 ᠷ᠃ᠮᠢᠵᠢᠳᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ 2002

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ