ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠨᠳᠠᠩ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠷᠧᠺᠬᠢᠲᠠᠳᠶᠠᠫᠣᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠢᠰᠯᠠᠮᠬᠢᠨᠳᠢᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠᠶᠢᠰᠮᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ (ᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠬᠦᠦ ᠥᠬᠢᠨ), ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠥᠬᠥᠳ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠦᠨᠦᠰᠬᠦ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯᠲᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

Love Anticipation

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

Love is Patience

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠠᠶᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠳᠡᠭᠭᠦᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳєᠯᠭєєᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠲᠠᠴᠢᠶᠠᠯ᠃

Love is Consideration

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠦᠬᠦᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

Love Is Desire

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠃

Love Is Peace of Mind

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭ  ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠃

Love Is Truth

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭ ᠬᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ᠃

Love Is Joy

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠦᠰᠬᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠬᠦ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃

Love Ecstasy

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ᠃

Love is Renewal

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ᠃

Love Is Tenderness

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠃   ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

Love Is Fantasy

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠣᠰ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

Love Is Closeness

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠮᠦᠬᠡᠰᠢᠭᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃

Love Is Trust

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠷᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃


Love Is Faith

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠵᠢᠪᠬᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ&oldid=482052》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ