ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}} ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ</br>

ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 37°18′N 97°24′E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠮᠤᠵᠢ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ UTC+8
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: http://www.mw.haixi.gov.cn/

ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ-ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 海西蒙古族藏族自治州 Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu; ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠯ Qayisi-yin Mongɣol Töbed ündüsüten-ü öbertegen zasaqu jvu, ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ[1][2]) — ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ. 325.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ км² ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

Haixi Mongol Prefecture2.jpg
Haixi Mongol Prefecture.jpg
ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠣᠨᠣᠭ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ 1.5 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 489,338 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ
ᠬᠢᠲᠠᠳ 215,706 64.95%
ᠲᠥᠪᠡᠳ 40,371 12.16%
ᠬᠣᠲᠦᠩ 39,644 11.94%
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 24,020 7.23%
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 5,792 1.74%
ᠰᠠᠯᠠᠷ 3,569 1.07%
ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ 1,026 0.31%
ᠮᠠᠨᠵᠤ 544 0.16%
ᠲᠤᠵᠢᠶᠠ 422 0.13%
ᠬᠠᠰᠠᠭ 380 0.11%
ᠪᠤᠰᠤᠳ 620 0.2%

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ-ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
2 ᠱᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ᠂ 3 ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ 3 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

Map
Haixi mcp.png
# ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
(км²)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ
(ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²)
1 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ (ᠱᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ) 78,184 27,613 2.83
2 ᠭᠣᠣᠯᠤᠮᠤᠳ (ᠱᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ) 215,213 123,460 1.74
3 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ 38,723 10,784 3.59
4 ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ 76,623 50,000 1.53
5 ᠲᠢᠨᠵᠤᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ 33,923 20,000 1.70
6 ᠯᠧᠨᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ[3]
2,434 21,000 0.12
7 ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ[3]
13,671 34,000 0.40
8 ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ[3]
31,017 32,000 0.97

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ "ᠬᠠᠶᠢᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠤᠤ" ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠢᠢᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃
  2. ᠺᠦᠽᠢᠮᠢᠨ ᠰ᠃ᠯᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ᠃ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠠ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠃ 2011. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
  3. 3.0 3.1 3.2 ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ