ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1,440 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 344,947 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ hailar.gov.cn

ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 海拉尔 hǎilā'ěr; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Hailar) - ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ. 2001 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ&oldid=405510》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ