ᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ

ᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠦᠳᠡᠭ ᠡᠷᠯᠢᠵᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠥᠪᠡᠳᠪᠠᠯᠪᠠ ᠳᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠦ᠋, ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ[1][2]

ᠠᠨᠵᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ

ᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ ᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠯᠢᠵᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠣᠷᠲᠣᠣᠮ᠂ ᠣᠷᠲᠣᠣᠮ ᠢ ᠡᠷᠯᠢᠵᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕[3]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ»
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ&oldid=331013》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ