ᠬᠠᠵᠢᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷᠮ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠵᠢᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷᠮ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1964 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1964-01-18)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠭᠧᠣᠬᠢᠮᠢᠴ
ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠨᠢᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ

ᠬᠠᠵᠢᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷᠮ᠎ᠠᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠯᠣᠷᠮ᠎ᠠ 1964 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ 47 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠯᠢᠪᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠠᠺᠦᠶᠢᠯᠢᠲ᠋ᠧᠲ ᠦᠨ ᠭᠧᠣᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ 1982 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃[1] ᠮᠥᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴ᠃ᠡᠯᠪᠡᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ