ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ (ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

5464 km ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ[1] ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ (黄河᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩᠭᠡ), ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ-ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠺᠦᠶᠢᠨᠢ-ᠯᠤᠨᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 4500-4800 ᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ (ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ) ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠮᠤᠰᠬᠢᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Yellow River (Huang He) Delta, China, Asia. Geol.lsu.edu (2000-02-28).

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ