ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ "ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠡᠵᠡᠨ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠠ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠠᠭᠢ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠᠨᠳ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠮᠥᠨ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠣᠷᠬᠣᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ&oldid=410810》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ