ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Arhangai.gif ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠪᠠᠭ (5) 1. ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ
2. ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠨ
3. ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ
4. ᠴᠠᠭᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ
5. ᠪᠠᠶᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 2,600 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,820 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ
ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤᠥ ᠤᠨᠠᠭᠤᠷᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠭᠣᠪᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠭᠣᠪᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ᠂ (ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ) ᠬᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠡᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠺᠦᠶᠢᠯᠢ ᠲᠧᠭᠧᠨ ᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠢᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠮᠡᠲᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠣᠭ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠃ ᠰᠺᠠᠲ᠋ᠧᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠪᠢᠺᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠯᠲᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠴᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠫᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ