ᠬᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1984 ᠣᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
 
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠠᠹᠢᠨ 2004 60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠷᠣᠲᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠮ 2009 66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ 2010 66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠳᠣᠬᠣ 2006 66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠴᠡᠵᠦ 2003 60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ 2004 60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ 2005 66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ 2007 66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠴᠡᠵᠦ 2008 66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠠᠪᠤ-ᠳᠠᠪᠢ 2011 66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ

ᠬᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴ. 1984 ᠣᠨ3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠤᠪᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠲᠤᠷᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠠᠨᠳᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠹᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ 60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ 《ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ》 ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (2004, 2006, 2009) ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠣᠯᠢᠮᠫ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠃ 2004 ᠣᠨ᠂ ᠠᠹᠢᠨ᠂ ᠭᠷᠧᠺ
  • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠃ 2009 ᠣᠨ᠂ ᠷᠣᠲᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠮ᠂ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ
  • ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠃ 2006 ᠣᠨ᠂ ᠳᠣᠬᠣ᠂ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ
  • ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠃ 2005 ᠣᠨ
  • ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠃ 2003 ᠣᠨ᠂ ᠴᠡᠵᠦ᠂ БНСУ
  • ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠃ 2006 ᠣᠨ

ᠰᠠᠮᠪᠣ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ - ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2005, 2009).

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ 2008 ᠣᠨ ᠤ [ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ] ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠤᠨ ᠤ 25 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ [᠍ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡᠭᠮᠠ] ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 4 ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ