ᠬᠠᠰᠠᠭ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ — ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ — ᠬᠠᠰᠠᠺᠰᠲᠠᠨ

ᠬᠠᠰᠠᠭ (ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠬᠠᠰᠭ], ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ qasaɣ – ᠬᠠᠰᠠᠭ, ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠣᠨᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ қᠠᠵᠠқ – qazaq, ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠺ ᠪᠤᠶᠤ [ᠬᠠᠰᠠᠺ] ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠠᠽᠠᠭ → ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ Kazakh, ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ) ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ 15 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠣᠨᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ «ᠬᠠᠰᠠᠭ»᠂ «ᠬᠠᠰᠠᠭ»᠂ «ᠬᠠᠰᠠᠺ» ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴ᠃ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂᠎ᠠ᠃ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠡᠳᠡᠪ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ "ᠣᠷᠣᠰ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠯᠢ" (1982), ᠶᠠ᠃ᠴᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ "ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ" (1966), ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ "ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠢ" (1997), ᠮᠤᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ "ᠬᠠᠯᠮᠭ-ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠣᠯᠢ" (1977) ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ "ᠬᠠᠰᠠᠭ" (qasaɣ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ) ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Disambiguation
ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃
ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠷᠦᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃
__DISAMBIG__

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ