ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 10 ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠡᠰ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠦᠰᠦᠭ ᠡᠴᠡ
ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠨᠡᠷᠡ
ᠣᠷᠣᠰ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2010)
1 ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ ᠠᠯᠮᠠ-ᠠᠲ᠋ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠴᠢ᠃ «ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ»᠂
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ᠃ ᠠᠯᠮᠠᠲᠠ᠂ ᠠᠯᠮᠠᠲᠡ
1,422,354
2 ᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠴᠢ᠃ «ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ» 684,479
3 ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠯᠢ᠃ ᠴᠢᠮᠺᠧᠨᠲ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠴᠢ᠃ "ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠬᠣᠲᠠ)" 625,110
4 ᠺᠠᠷᠠᠩᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤ Қᠠᠷᠠғᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤ ᠺᠠᠷᠠᠭᠠᠩᠳᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠴᠢ᠃ «ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ»
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ᠃ ᠺᠠᠷᠠᠩᠨᠳᠡ
472,957
5 ᠠᠺᠲᠥᠪᠧ ᠠқᠲᠥᠪᠧ ᠠᠺᠲ᠋ᠢᠶᠦ᠋ᠪᠢᠨᠰᠺ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠴᠢ᠃ «ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠪᠣ»᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠯᠢ᠃ ᠠᠭᠳᠠᠪᠠ 357,193
6 ᠲᠠᠷᠠᠽ ᠲᠠᠷᠠᠽ ᠲᠠᠷᠠᠽ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ 327,180
7 ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ 321,815
8 ᠥᠰᠺᠧᠮᠧᠨ ᠥᠰᠺᠧᠮᠧᠨ ᠤᠰᠠᠳᠢ-ᠺᠠᠮᠧᠨᠠᠭᠷᠰᠺ 306,588
9 ᠰᠧᠮᠧᠢ ᠰᠧᠮᠧᠢ ᠰᠧᠮᠢᠫᠠᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠰᠺ ᠣᠷᠣᠰ ᠠᠴᠠ «ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ» 303,878
10 ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ Қᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠯᠢ᠃ ᠬᠣᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠢ 215,346

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ