ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠺᠢᠪ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠢᠷᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ (330-555)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠵᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠷᠣᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠵᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ 3 ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠳᠡᠭ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ 15 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠲᠡ ᠭᠦᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠵᠤᠵᠠ᠃svg
20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 3 ᠵᠦᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠃

██ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠵᠡ/ᠵᠤᠤ ᠳᠤ

██ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠦᠵᠡ/ᠵᠤᠤ ᠳᠤ

██ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠦᠵᠡ/ᠵᠤᠤ ᠳᠤ

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠵᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ 17 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ᠃ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠣᠰᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ:

  • ᠶᠡᠬᠡ (ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ) ᠵᠦᠵᠡ - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ
  • ᠪᠠᠭ᠎ᠠ (ᠳᠡᠭᠦᠦ) ᠵᠦᠵᠡ
  • ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠦᠵᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠦᠵᠡ ᠪᠦᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ (ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ)»


ru: ᠢᠰᠲ᠋ᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ