ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa sukhbaatar aymag.png ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ
ᠪᠠᠭ (4) ᠬᠠᠯᠵᠠᠨᠱᠠᠩᠳᠠ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨᠱᠠᠩᠳᠠ᠂
ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠪᠴᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ _____ км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,372 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,596 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ (ᠬᠠᠯᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ)
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1925 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ 18 ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1224 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ 1100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯᠱᠣᠪᠳᠣᠯᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 860 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠳᠤ᠂ ᠱᠡᠦ ᠳᠦ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷᠰᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨᠱᠠᠩᠳᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠰᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠪ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 3, ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠᠨ 2, ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠨ 2, ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠨ 9, ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 7, ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 2, ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ 1, ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ 4, ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ 9, ᠲᠥᠷᠥ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ 9 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ