ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠩᠭᠢ: ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
ᠪᠠᠭ: ᠥᠪᠥᠷᠯᠡᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨ (ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ)
ᠣᠪᠤᠭ: Threskiornithidae
ᠳᠡᠳ᠋ ᠣᠪᠤᠭ: Plateinae
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠ ᠵᠦᠢᠯ

ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠃


ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠯᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠤᠰᠤ ᠭᠠᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ Threskiornithidae ᠣᠪᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠭᠠᠲᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠣᠩᠭᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠰᠠᠮᠨᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠬᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠮᠣᠳᠣᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠡᠨᠳᠡ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠢᠪᠢᠯᠡᠭᠦᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ? ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠵᠤ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠦᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠡᠰᠢ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠦᠩᠬᠦᠷ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠷ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ 3 ᠱ ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠡᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ 6 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ