ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠱᠤᠩᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠲᠥᠷ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ
ᠠᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ
ᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ

ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠨᠢ Cetacea ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 2 ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ 88 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃

ᠠᠨᠠᠲ᠋ᠣᠮᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠦ᠋ ᠍ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠬᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠤᠰᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠ ᠮᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠳᠣ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 35 ᠮ᠂ 150 ᠲᠠᠩᠺ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 40-90 ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ

ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ

ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ᠃ ᠭᠷᠧᠺ ᠢᠶᠡᠷ: κiτος- ᠺᠢᠲ ᠪᠤᠶᠤ 《ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ:


ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨᠡᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 25-35 ᠮ ᠤᠷᠲᠤ᠂ 90-120 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠨ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠡᠢ᠃ .ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 54 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠴᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ Mysticeti ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠲᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ Odontoceti ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠳᠦᠲᠦ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠂ ) ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠯᠵᠢ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ Archaeoceti ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠥᠨᠥ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠰᠠᠳᠴᠤ ᠮᠥᠬᠦᠵᠡᠢ᠃


Cetacea ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 2 ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ 88 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠪᠤᠢ᠃

Odontoceti ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠳᠦᠲᠦ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ: ᠵᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠯᠢᠮ ᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Mysticeti ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ: ᠪᠥᠭᠲᠥᠷ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠦᠴᠢᠯᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠦ᠋ ᠍ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠬᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃


ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠤᠰᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠ ᠮᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 40-90 ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ»
af:Walvis

ang:Hƿæl ar:حوت be:ᠺіᠲ ᠤ be-x-old:ᠺіᠲ ᠤ bg:ᠺᠢᠲ (ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢᠶ᠎ᠠ) br:Balum bs:Kit ca:Balena chr:ᎤᏔᎾ ᎠᏣᏗ cs:Velryba cy:Morfil el:Φάλαινα en:Whale eo:Baleno es:Balaenidae et:Vaalad fa:نهنگ fr:Baleine ga:Míol mór hi:व्हेल hu:Bálna id:Paus (mamalia) io:Baleno it:Balena ja:クジラ la:Balaena lv:Vaļi ml:തിമിംഗലം ms:Paus (mamalia) nah:Huēyimichin nrm:Baleine oc:Balena pcd:Balin·ne (Manmifère) pl:Wieloryb ru:ᠺᠢᠲ᠋ ᠍ ᠤ sah:ᠬᠠᠯ ᠤᠮ ᠪᠠᠯ ᠢᠺ sco:Whaul simple:Whale ta:திமிங்கிலம் te:తిమింగలము th:วาฬ tl:Balyena uk:ᠺᠢᠲ᠋ᠢ ur:حوت vi:Cá voi war:Balyena zh:鯨 zh-min-nan:Hái-ang

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ&oldid=406774》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ