ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ (ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ) ᠨᠢ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠯᠣᠭ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ