ᠬᠠᠮᠢᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠮᠢᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ - ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠠᠮᠢᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 3 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 140,749 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 541,836 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 3.8 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ hami.gov.cn

ᠬᠠᠮᠢᠯ (ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢ, ᠺᠦᠢᠮᠦᠦᠶᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ) — ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠷᠣᠨ (ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ) ᠍ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ.

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Hami mcp.png
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ 2010 ᠣᠨ км²
1 ᠬᠠᠮᠢᠯ ᠬᠣᠲᠠ 哈密市 قۇمۇل شەھىرى 472,175 81,794
2 ᠠᠷᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠰᠢᠶᠠᠨ 伊吾县 ئارا تۈرۈك ناھىيىسى 24,783 19,821
3 ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠬᠡᠯ ᠰᠢᠶᠠᠨ
巴里坤哈萨克
自治县
ئاپتونوم ناھىيىسى
باركۆل قازاق
75,442 37,304

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ