ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡᠡᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 149 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ км² (ᠶᠠᠭ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 148,939,063.133 км²) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[1] ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ 29.2% ᠍ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ; ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 70.8% ᠍ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃[1]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ