ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

██ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ

██ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ

██ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠫᠠᠷᠠᠯᠮᠧᠨᠲᠦ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ

██ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠍ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ

██ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ

ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ. ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠸᠠᠩᠪᠡᠶᠢᠰᠡᠭᠦᠨᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠰᠤᠯᠲᠠᠨᠡᠮᠢᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠪ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ