ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠳ ᠢ ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠣᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠢᠷᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠭ ᠴᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠠᠭᠠᠨ&oldid=423256》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ