ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ ᠬᠣᠲᠠ
ᠶᠡᠷᠣᠹᠧᠢ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (5) ᠲᠥᠪ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠹᠯᠣᠲ ᠤᠨ᠂ ᠺᠢᠷᠣᠸ ᠤᠨ᠂
ᠲᠡᠮᠦᠷᠵᠠᠮ ᠤᠨ᠂ ᠠᠵᠤ-ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 388.7 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 72 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 584,653 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 92.0% - ᠣᠷᠣᠰ᠂ 8.0% - ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ khabarovskadm.ru

ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ (ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠠᠷᠪᠰᠺ; ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 27 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ. ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ ᠠ — 584,653[1] (2012 ᠣᠨ). ᠬᠠᠮᠤᠷᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ — 388.735 км²[2]

ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ-ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ (ᠹᠦᠶᠤᠸᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ 65 km ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ) ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ ᠷᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 8533 km ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ (4), ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ (2), ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠣ ᠫᠷᠧᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲ᠋ᠧᠯᠨᠨᠠᠢ ᠣᠼᠧᠨᠺᠧ ᠴᠢᠰᠯᠧᠨᠨᠣᠰᠲ᠋ᠢ ᠫᠣᠰᠲᠠᠢᠩᠨᠠᠭ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠ 1 ᠢᠨᠠᠪᠤᠷᠢᠶᠠ 2012 ᠭᠣᠳᠠ ᠢ ᠸ ᠰᠡᠷ ᠲᠦᠨᠧᠮ ᠵᠠ 2011 ᠭᠣᠳ, ᠲᠧᠷᠷᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢᠠᠯᠩ ᠤᠢ ᠣᠷᠭᠠᠨ ᠹᠧᠳᠧᠷᠠᠯᠨᠨᠠᠢ ᠰᠯᠤᠵᠢᠪ ᠤ ᠭᠤᠰᠤᠳᠤᠷᠰᠲ᠋ᠸᠧᠨᠨᠣᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭᠤ ᠫᠣ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺᠣᠮᠤ ᠺᠷᠠᠶᠤ
  2. БД ПМО ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺᠣᠭᠣ ᠺᠷᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠷᠣᠳ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠪᠰᠺ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ