ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
Arhangai.gif ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ
4,400 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ
2,926 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ
_______ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ
6 ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠭᠢᠴᠢᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠬᠡ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ____ ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠷᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠲᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 230 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ 942 ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ 3167 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 80871 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ /2011 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ/, ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠬᠡ᠂ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠦᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠢᠴᠢᠭᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ 6 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠂ 3330 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ 2 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠃ 1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ-ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠴᠣᠶᠢᠩᠬᠣᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠬᠠᠲᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠯᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠬᠡ᠂ ᠭᠢᠴᠢᠭᠢᠨ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡᠬᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠯᠢ᠂ ᠭᠢᠴᠢᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ