ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ

ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ 2004 ᠤᠨ ᠋᠋ᠳᠥ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠥᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠠ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ ᠃

ᠪᠥᠲᠤᠭᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯ
 • ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠋ᠳ᠋ᠠ
 • ᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡᠰᠤ
 • ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ
 • ᠬᠥᠷᠡᠡᠭ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ
 • ᠪᠥᠤᠪᠠᠢ ᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ
 • ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ
 • ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ
 • ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠳᠡᠰᠢ
 • ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠳᠡᠰᠢ
 • ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ
 • ᠮᠢᠨᠥ ᠡᠵᠢ
 • ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ
 • ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ
 • ᠲᠠᠶᠠ ᠪᠥᠭᠡᠷ ᠡ
 • ᠤᠭᠠᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ
 • ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ
 • ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
 • ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
 • ᠴᠡᠴᠡᠭ
 • ᠰᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠡᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ