ᠬᠠᠨᠨᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠨᠨᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠾᠠᠨᠣᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ
ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠨᠨᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Vietnam.svg ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠠᠨᠨᠠᠢ
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ (29) 10 ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭ᠂ 1 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ 18 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3,344.7 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ 6,448,837 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 1928 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠨᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
1945 ᠣᠨ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ GMT+7
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +84 4
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 10
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ hanoi.gov.vn (ᠸᠢᠶᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ)

ᠬᠠᠨᠨᠠᠢ (ᠾᠠᠨᠣᠢ; ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ Hà Nội) — ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ. 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 6,448,837 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠ ᠱᠢ ᠮᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠠᠨᠨᠠᠢ&oldid=459798》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ