ᠬᠠᠨᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠠᠨᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ:ᠬᠠᠨᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ) ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ 421 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠭᠣᠣᠯ᠃ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 14620 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠺᠸᠠᠳ᠋ᠷᠠᠲ᠃ ᠬᠠᠨᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠯᠳᠤᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 110 ᠮ᠂ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 2.2 ᠮ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ 0,5-3,5 ᠮ/ᠰ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠮᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠲᠦ 15 ᠱᠣᠣ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠃ ᠬᠠᠨᠤᠶᠢᠳ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠦᠩᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠪᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠨᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠳᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠲᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ 49°10', ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 102°21' ᠍ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠪᠢᠯᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠢᠳ᠋ᠷᠣᠺᠠᠷᠪᠶᠣᠨᠠᠲᠾᠯᠣᠷᠢ ᠳᠤ ,ᠨᠠᠲᠷᠢᠺᠠᠯᠼᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ