ᠬᠠᠦ᠋ᠮᠧᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

<tr><td colspan="2" style="text-align:center;">ᠡᠷᠢᠨ 2008-11-30 (ᠶᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ 2454800.5)</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠠᠫᠣᠼᠧᠨᠲᠷ</th> <td style="line-height:1.2em;">7,710 ᠭᠮ
51.544᠎а.н.</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠫᠧᠷᠢᠼᠧᠨᠲᠷ</th> <td style="line-height:1.2em;">5,194 ᠭᠮ
34.721᠎а.н.</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ</th> <td style="line-height:1.2em;">6,452
43.132 а.н.</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠡᠺᠰᠧᠨᠲᠷᠢᠰᠢᠲᠧᠲ</th> <td style="line-height:1.2em;">0.195 01</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ</th> <td style="line-height:1.2em;">103 468 ᠡᠳᠦᠷ (283.28 ᠵᠢᠯ)</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">4.484 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ/ᠰ</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠠᠵᠢᠯᠲᠠ</th> <td style="line-height:1.2em;">202.67°</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠬᠠᠵᠠᠶᠢᠯᠲᠠ</th> <td style="line-height:1.2em;">28.22°</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠥᠭᠰᠥᠭᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">121.10°</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠫᠧᠷᠢᠼᠧᠨᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠭᠤᠮᠧᠨᠲ</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">239.18°</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ</th> <td style="line-height:1.2em;">2</td> </tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; padding-top:0.75em;">
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ
</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠰᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ</th>
<td style="line-height:1.2em;">≈1,960 × 1,518 × 996 km (ᠺᠧᠺ)[5] 
(≈1,436 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ))
1,150 +250−100 km (ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ) (ᠰᠫᠢᠲ᠋ᠼᠧᠷ)[6]</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ</th> <td style="line-height:1.2em;">≈2X107 km2</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠮᠠᠰ</th> <td style="line-height:1.2em;">(4.006 ± 0.040)X1021 ᠺᠭ[7]</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ</th> <td style="line-height:1.2em;">2.6–3.3 ᠭᠷᠠᠮ/ᠰᠮ³[5]</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠠᠪᠢᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ</th><td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">0.44 ᠮ/ᠰ²</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤ</th><td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">0.84 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ/ᠰ</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠡᠺᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠳᠠᠬᠢ
ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ
</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">0.163 146 ± 0.000 004 ᠡᠳᠦᠷ
(3.915 5 ± 0.000 1 ᠴᠠᠭ)[8]</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠠᠯᠪᠧᠳᠠ</th><td style="line-height:1.2em;">0.7 ± 0.1[5]
0.84 +0.1−0.2[6]</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ</th> <td style="line-height:1.2em;"><50 K[9]</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠰᠫᠧᠺᠲᠷᠠᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ</th><td style="line-height:1.2em;">?</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠦᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠯ ᠳᠦ</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">17.3 (ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ)[10][11]</td> </tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠠᠪᠰᠣᠯᠢᠶᠦᠲ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠯ ᠳᠦ (H)</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">0.17[4]</td> </tr>
ᠬᠠᠦ᠋ᠮᠧᠠ<tr><td colspan="2" style="line-height:1.2em; text-align:center;">2003EL61art.jpg
ᠬᠠᠦ᠋ᠮᠧᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ
</td> </tr><tr><th colspan="2" style="padding-top:0.75em; text-align:center;">
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ
</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ</th>
<td style="line-height:1.2em;">ᠪᠷᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ; ᠣᠷᠲ᠋ᠢᠽ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ (ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤ)</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ</th>
<td style="line-height:1.2em;">2004 ᠣ ᠤᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 (ᠪᠷᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ); 2005 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ (ᠣᠷᠲ᠋ᠢᠽ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ)</td>
</tr><tr><th colspan="2" style="padding-top:0.75em; text-align:center;">
ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ
</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ</th>
<td style="line-height:1.2em;">(136108) Haumea</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ</th><td style="line-height:1.2em;">2003 EL61</td>
</tr><tr><th style="line-height:1.1em;">ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ
ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ</th> <td style="line-height:1.2em; vertical-align:middle;">ᠣᠳᠣᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭᠫᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠤTNO(ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠦᠪᠧᠸᠠᠨᠨᠣ)[1][2]
ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ 12:7 ᠷᠧᠽᠣᠨᠠᠨᠰ[3]</td> </tr>

ᠬᠠᠦ᠋ᠮᠧᠠ, ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ (136108) ᠬᠠᠦ᠋ᠮᠧᠠ ᠨᠢ ᠺᠶᠫᠧᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠳᠣᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠰ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠭᠡᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ᠃ ᠬᠠᠦ᠋ᠮᠧᠠᠭ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠳᠦ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠪᠷᠠᠤᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠫᠠᠯᠣᠮᠠᠷ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠳᠤ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠯᠤᠢᠰ ᠣᠷᠲ᠋ᠢᠽ ᠮᠣᠷᠧᠨᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠰᠦᠶ ᠡᠷᠷᠠ ᠨᠸᠳᠠ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ (ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ). 2008 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠳᠣᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠸᠠᠶᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠦ᠋ᠮᠧ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠤᠷᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠯᠯᠢᠫᠰᠣᠶᠢᠳ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ (ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ) ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠭᠢᠳ᠋ᠷᠣᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠣᠳᠣᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠯᠪᠧᠳᠠ (ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Minor Planet Electronic Circular 2009-A63 : Distant Minor Planets (2009 JAN. 29.0 TT) (2006 provisional Cubewano listing). Minor Planet Center (2009-01-13). 2009-02-03 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. Marc W. Buie (2008-06-25). Orbit Fit and Astrometric record for 136108. Southwest Research Institute (Space Science Department). 2008-10-02 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 3. D. Ragozzine; M. E. Brown (2007-09-04). "Candidate Members and Age Estimate of the Family of Kuiper Belt Object ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Mp". The Astronomical Journal 134 (6): 2160–2167. DOI:10.1086/522334. Retrieved on 2008-09-19.
 4. 4.0 4.1 Jet Propulsion Laboratory Small-Body Database Browser: 136108 Haumea ((ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Mp). NASA's Jet Propulsion Laboratory (2008-05-10 last obs). 2008-06-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. 5.0 5.1 5.2 D. L. Rabinowitz, K. M. Barkume, M. E. Brown, H. G. Roe, M. Schwartz, S. W. Tourtellotte, C. A. Trujillo (2006). "Photometric Observations Constraining the Size, Shape, and Albedo of ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Mp, a Rapidly Rotating, Pluto-Sized Object in the Kuiper Belt" (preprint on arXiv). The Astrophysical Journal 639 (2): 1238–1251. DOI:10.1086/499575.
 6. 6.0 6.1 John Stansberry, Will Grundy, Mike Brown, Dale Cruikshank, John Spencer, David Trilling, Jean-Luc Margot (2007-02-20). Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope. University of Arizona, Lowell Observatory, California Institute of Technology, NASA Ames Research Center, Southwest Research Institute, Cornell University. 2008-07-27 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. Ragozzine, D.; Brown, M.E. (2009). "Orbits and Masses of the Satellites of the Dwarf Planet Haumea = 2003 EL61". The Astronomical Journal.
 8. Pedro Lacerda, David Jewitt and Nuno Peixinho (2008-04-02). "High-Precision Photometry of Extreme KBO 2003 EL61". The Astronomical Journal 135: 1749–1756. DOI:10.1088/0004-6256/135/5/1749. Retrieved on 2008-09-22.
 9. Chadwick A. Trujillo, Michael E. Brown, Kristina Barkume, Emily Shaller, David L. Rabinowitz (February 2007). "The Surface of ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Mp in the Near Infrared" (preprint). The Astrophysical Journal 655: 1172–1178. DOI:10.1086/509861.
 10. AstDys (136108) Haumea Ephemerides. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. 2009-03-19 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 11. HORIZONS Web-Interface. NASA Jet Propulsion Laboratory Solar System Dynamics. 2008-07-02 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠬᠠᠦ᠋ᠮᠧᠠ&oldid=329738》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ