ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
2018 ᠤᠨ ᠤ ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨXXIII ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
2018 ᠤᠨ ᠤ ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ
XXIII ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ 92
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ  ᠨᠡᠢᠲᠡ 2922 ᠨᠡᠷᠡᠰ(ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 1680᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ 1242 ᠨᠡᠷᠡᠰ)
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 15 ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ 102 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ
ᠺᠶᠣᠨ ᠰᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ 2018 ᠤᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9
ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ 2018 ᠤᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ

ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ 2018 The winter Olympics in Pyeongchang) ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠢ 2018 ᠤᠨ ᠳᠤ 2 ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠤᠮ᠃ 2011 ᠤᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠳᠦ ᠳ᠋ᠸᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ 123 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠥᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷᠰᠣᠴᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠶᠤᠮ᠃

2018 ᠤᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9  ᠳᠦ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2018 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ 1 ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠳᠣ
ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 63
ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 25
ᠠᠨᠰᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 7

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ – ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ 35000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠦᠷ᠃

ᠠᠯᠫᠧᠨ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠫᠧᠨ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ(ᠠᠨᠭᠭ᠍ᠯᠢ ᠪᠡᠷ᠄Alpensia Precinct) – ᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠶᠠᠲᠣᠯᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃26000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠦᠷ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 500 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠡᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠩ 39 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ 584 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠫᠢᠶᠧᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠮᠧᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
1 ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ 14 14 11 38
2 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 14 10 7 21
3 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 11 8 10 29
4 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 9 8 6 23
5 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 8 6 6 20
6 Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 7 6 1 13
7 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 5 8 4 17
8 ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 5 6 4 15
9 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 5 4 6 15
10 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 5 3 6 14
11 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 4 5 4 13
12 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 3 2 5 10
13 ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ 2 6 9 1‌7
14 ᠴᠧᠺ ᠴᠧᠺ 2 2 3 7
15 Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ 2 1 0 3
16 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 1 6 2 9
17 Flag of Slovakia.svg ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 1 2 0 3
18 Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 1 1 4 6
18 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1 0 4 5
20 Flag of Poland.svg ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 1 0 1 2
21 Flag of Hungary.svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 1 0 0 1
21 Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ 1 0 0 1
23 Flag of Australia.svg ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ 0 2 1 3
24 ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ 0 1 1 2
25 ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ 0 1 0 1
26 Flag of New Zealand.svg ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ 0 0 2 2
26 Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 0 0 2 2
28 ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ 0 0 1 1
28 Flag of Latvia.svg ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ 0 0 1 1
28 Flag of Liechtenstein.svg ᠯᠢᠾᠢᠲ᠋ᠧᠨᠱᠤᠲ᠋ᠠᠢᠢᠨ 0 0 1 1
 ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ 103 102 102 307

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ