ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨ ᠭᠦᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠺᠠᠨᠸᠣᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 평창군 - ᠫᠶᠣᠩ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭ ᠭᠦᠨ) — ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠠᠨᠸᠣᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (군 ᠺᠥᠩᠢ). 1463.7 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ 43,706 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ( ᠍ ᠤᠫ), 7 ᠰᠤᠮᠤ (ᠮᠶᠣᠨᠢ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠍ ᠢ ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ