ᠫᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠬᠠ - ᠺᠧ ᠪᠠᠨ ᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠬᠠ - ᠺᠧ ᠪᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ*
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ

Phongnhacave.jpg
ᠫᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠬᠠ ᠠᠭᠤᠢ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ
ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ viii
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 951
ᠪᠥᠰᠡ** ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠳ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ 2003  (27 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ)
* ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃
** ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃

ᠫᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠬᠠ – ᠺᠧ ᠪᠠᠨ ᠢ (ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠬᠡᠯᠡ:Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠠᠨ ᠪᠢᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣ ᠲᠷᠠᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠ ᠳ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠᠤᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡ ᠡᠴᠡ 42 km ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 2000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠳᠡ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠭᠤᠢ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠢᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠮᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠺᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃


300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 70 ᠣᠷᠴᠢᠮ km ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠫᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠬᠠ ᠠᠭᠤᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ viii ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠯᠧᠷᠧᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

External links[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠫᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠬᠠ - ᠺᠧ ᠪᠠᠨ ᠢ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ