ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ فارسی ᠪᠤᠶᠤ دری ᠪᠤᠶᠤ تاجیکی
ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠢᠷᠡᠨᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠢᠷᠠᠺᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠲᠦᠷᠺᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠪᠠᠾᠷᠧᠶᠢᠨᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲᠣᠮᠠᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 80–100 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ (2011)[1]
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
 • ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠢᠷᠡᠨ
  • ᠢᠷᠡᠨ
   • ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠢᠷᠡᠨ
    • ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠢᠷᠡᠨ
     • ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠫᠧᠷᠰ (pes)
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠰᠦᠭ (ᠫᠧᠷᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ)
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ (ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ)
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠷᠡᠨ ᠢᠷᠡᠨ
ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ
Flag of Tajikistan.svg ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ
ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠢᠷᠠᠨ ᠳᠤ: ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨᠳ: ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ
ISO 639-1 fa
ISO 639-2 per (B)
fas (T)
ISO 639-3 fas – ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ:
pes – ᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠫᠧᠷᠰ
prs – ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤ ᠫᠧᠷᠰ (ᠳᠠᠷᠢ)
tgk – ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ
Persian Language Location Map1.png
ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡ (ᠫᠧᠷᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠢ پارسی [pɒːɾˈsiː] ᠫᠠᠷ ᠰᠢ, ᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ فارسی [fɒːɾˈsiː] ᠹᠠᠷ ᠰᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠹᠠᠷᠰᠢ) ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠢᠷᠡᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠢᠷᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠢᠷᠡᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠪᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠯᠦ ᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠵᠠᠷᠠᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠧᠷᠠᠲ ᠍ ᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠪᠠᠽ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠯᠣᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡ/ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠳᠥᠬᠥᠵᠦ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Iran, 41.282 M (53%) – 50.629 M (65%) Loc.gov, Afghanistan, 14.917 M (50%), Tajikistan, 6.094 M (79.9%), Uzbekistan, 1.237 M (4.4%)

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ