ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Golfo persico NASA.jpg

ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ (ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡ: خلیج فارس) ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠨᠢᠷᠠᠺᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲᠰᠤᠤᠳᠢ ᠠᠷᠠᠪᠪᠠᠾᠷᠧᠶᠢᠨᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰᠣᠮᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

240 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠺᠮ᠃ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋. ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 50 ᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠣᠷᠣᠮᠦᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ (ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ) ᠍ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠣᠷᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠣᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠩᠳᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠣᠨᠣᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠣᠷᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠳ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠨ-ᠢᠷᠠᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠠᠯ-ᠠᠷᠠᠪ ᠮᠥᠷᠡᠨ (ᠲᠢᠭᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨᠧᠦᠹᠷᠠᠲ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠮᠥᠷᠡᠨ) ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1960 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ, ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠪᠠ ᠺᠣᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ 30 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ