ᠫᠧᠷᠮᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ
ᠬᠣᠲᠠ ᠫᠧᠷᠮᠢ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (7) ᠨᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 799.68 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 171 ᠮ
ᠶᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,000,672 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 88.6% - ᠣᠷᠣᠰ᠂ 4.3% - ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ gorodperm.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠫᠧᠷᠮᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 1781-1940 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠫᠧᠷᠮᠢ, 1940-1957 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠯᠣᠲᠳᠣᠸ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Perm) — ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 13 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮ᠂ 1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ. ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠯ᠂ ᠺᠠᠮ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠲᠥᠪᠬᠢᠨᠡᠵᠡᠢ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠫᠧᠷᠮᠢ&oldid=381360》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ