ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠵᠠᠸᠣᠳ᠋ᠰᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠵᠠᠸᠣᠳ᠋ᠰᠺ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠵᠠᠸᠣᠳ᠋ᠰᠺ; ᠺᠠᠷᠧᠯ: Petroskoi) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠺᠠᠷᠧᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ