ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠠᠸᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠠᠸᠯᠪᠠᠰᠺ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠠᠸᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ
ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠠᠸᠯ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 451.6 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ 123—185 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 203,803 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 66.3% ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ᠂ 21.4% ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ
3.8% ᠨᠢ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ 3.0% ᠨᠢ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ

ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠠᠸᠯ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠠᠸᠯ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠠᠸᠯᠪᠠᠰᠺ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Petropavl) — ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 20 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ