ᠫᠦᠨᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠲᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</tr></table> ᠫᠦᠨᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠲᠤ (1964 - 2015) ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • 1988 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ
  • 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ
  • 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ 7 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ
  • 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ 8 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ[1]
  • 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ
  • 1993 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ
  • 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ
  • 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠡᠢ
  1. ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠨᠢ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫ᠃ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠲᠤ 1991 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ 8 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Mongolian traditional wrestling ttf.svg ᠫᠦᠨᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠲᠤ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1964 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 2015 ᠣᠨ ᠤ 03 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 (51 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ
ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ
ᠴᠣᠯᠠ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ 2003 — ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 1990 — ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 1988 — ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 1 (1991)
ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 8 (1988, 1989, 1990, 1991,
1992, 1993, 1994, 1997)
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ
2013-7-13 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ