ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ
Rzeczpospolita Polska (ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ)
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠫᠣᠯ᠃ "Mazurek Dąbrowskieg"
«ᠳᠣᠮᠪᠷᠣᠪᠰᠺ ᠤᠨ ᠮᠠᠽᠤᠷ ᠪᠦᠵᠢᠭ»
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯGrand CoA Warsaw.png ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ
ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ᠂ ᠺᠷᠠᠺᠣᠸ
ᠯᠣᠳᠵᠢᠸᠷᠣᠴᠠᠯᠪᠠ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠬᠡᠯᠡ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2011 ᠤᠨ)
ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ[1]
93.7% – ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
2.1% – ᠰᠡᠯᠧᠽ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
0.6% – ᠺᠠᠰᠢᠪ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
3.6% – ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
 -  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠫᠣᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
(ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ)
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠷᠣᠨᠢᠰᠯᠠᠪ ᠺᠣᠮᠣᠷᠪᠤᠰᠺᠢ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ Ewa Kopacz
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠫᠣᠯ᠃ "Zgromadzenie Narodowe"
(«ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ»)
 -  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠫᠣᠯ᠃ "Senat" («ᠰᠧᠨᠠᠲ»)
 -  ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠫᠣᠯ᠃ "Sejm" («ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ»)
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ
 -  ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ1 966 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 
 -  ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1918 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 312,679 km2 (70)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 3.07 %
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2014) 38,483,957[2] (34)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2011) 38,501,000 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 120 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $771.658 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $20,334[3] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $513.821 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $13,540[3] 
Gini (2002) 34.5 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2011) 0.813[4] (ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ) (39)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠵᠣᠯ ᠳ ᠤ (PLN)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ТЕЦ (GMT+1)
 -  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ТЕЗЦ (GMT+2)
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .pl2
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +48
1ᠾᠷᠢᠰᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ
2ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠥᠨ .eu ᠍ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ (ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠪᠡᠷ Rzeczpospolita Polska) — ᠲᠥᠪ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ. ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠭᠡᠷᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ (ᠺᠠᠯᠢᠨᠢᠩᠷᠠᠳ᠋ ᠮᠤᠵᠢ), ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠴᠧᠺ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ 312,679 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ 69 ᠍ ᠳᠦ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 38.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ 33 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠳᠠᠭ᠃

966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ I ᠮᠧᠱᠺᠣ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠨᠢ 1025 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1569 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠲ᠋ᠸ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ-ᠯᠢᠲ᠋ᠸ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ 1795 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠫᠷᠦᠰᠣᠷᠣᠰᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠨᠢ 1918 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠼᠢᠰᠲ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠨᠢ 6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ "ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠪᠰᠡᠯ" ᠍ ᠦᠨ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠣᠮᠮᠤᠨᠢᠰ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ "ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ" ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠨᠢ 16 ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠸᠣᠢᠸᠣᠳ᠋ᠱᠢᠫ ᠡᠴᠡ (ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠪᠡᠷ województwo) ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠNorth Atlantic Treaty Organization, ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ (ᠲᠣᠮᠣ) ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡᠡᠶᠢᠭ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷ "województwo" ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ «ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ» ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ "ᠣᠷᠣᠰ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠯᠢ" (1982)[5] ᠍ ᠳᠦ ᠸ ᠢᠶᠧᠸᠣᠳ᠋ - «ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ» ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠸ ᠢᠶᠧᠸᠣᠳ᠋ᠰᠳᠪᠠ - «ᠮᠤᠵᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 1998 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 16 ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ:

 1. POL województwo małopolskie COA.svg ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠱ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠺᠷᠠᠺᠣᠸ
 2. Warminsko-mazurskie herb.svg ᠸᠠᠷᠮ-ᠮᠠᠽᠤᠷ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠢᠰᠢᠲ ᠤᠨ
 3. POL województwo dolnośląskie COA.svg ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠧᠽ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠸᠷᠣᠴᠠᠯᠪᠠ
 4. POL województwo wielkopolskie COA.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠫᠣᠵᠠᠨᠠᠨᠢ
 5. POL województwo kujawsko-pomorskie COA.svg ᠺᠤᠶᠠᠪ-ᠫᠣᠮᠧᠷᠠᠨ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠪ ᠤᠳᠣᠭᠰᠴᠲᠣᠷᠤᠨ
 6. POL województwo łódzkie COA.svg ᠯᠣᠳᠵᠢ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠯᠣᠳᠵᠢ
 7. POL województwo lubelskie COA.svg ᠯᠦᠪᠯᠢᠨ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠯᠦᠪᠯᠢᠨ
 8. POL województwo lubuskie COA.svg ᠯᠦᠪᠤᠱ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠽᠧᠯᠶᠣᠨᠠ-ᠭᠤᠷᠠᠭᠣᠵᠤᠪ-ᠸᠧᠯᠺᠣᠫᠣᠯᠢᠰᠺᠢ
 9. POL województwo mazowieckie COA.svg ᠮᠠᠽᠣᠪ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ
 10. POL województwo opolskie COA.svg ᠣᠫᠣᠯᠧ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠣᠫᠣᠯᠧ
 11. POL województwo zachodniopomorskie COA.svg ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠫᠣᠮᠧᠷᠠᠨ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠱᠼᠧᠼᠢᠨ
 12. POL województwo podkarpackie COA.svg ᠫᠣᠳᠺᠠᠷᠫᠠᠲ (ᠺᠠᠷᠫᠠᠲ ᠤᠨᠽᠠᠭ) - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠧᠱᠤᠪ
 13. POL województwo podlaskie COA.svg ᠫᠣᠳᠣᠯᠶᠠᠰ (ᠣᠶᠢᠨᠽᠠᠭ) - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠧᠯᠣᠰᠲ᠋ᠣᠺ
 14. POL województwo pomorskie COA.svg ᠫᠣᠮᠧᠷᠠᠨ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠭᠲᠠᠨᠢᠰᠺ
 15. POL wojewodztwo świętokrzyskie COA.svg ᠰᠸᠧᠨᠲ᠋ᠣᠺ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠺᠶ ᠡᠴᠧ
 16. POL województwo śląskie COA.svg ᠰᠡᠯᠧᠽ - ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠸᠢᠼᠧ

ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Central Statistical Office. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych. the original on 2013-01-16 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. Główny Urząd Statystyczny. Baza Demografia. Ludność Polski. Stan na 30.06.2014. [1].
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 "Poland". International Monetary Fund.
 4. "Table 1 – Human Development Index and its components". Human Development Index 2010. Human Development Reports.
 5. ᠴ᠃ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂᠎ᠠ᠃ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠡᠳᠡᠪ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ "ᠣᠷᠣᠰ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠯᠢ" ᠍ ᠤᠨ 1982 ᠣᠨ ᠤ II ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ&oldid=432122》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ