ᠫᠢᠶᠧᠷ-ᠡᠮᠧᠷᠢᠺ ᠣᠪᠠᠮᠸᠢᠩ ᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠫᠢᠶᠧᠷ-ᠡᠮᠧᠷᠢᠺ ᠣᠪᠠᠮᠸᠢᠩ ᠢ
200px
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠫᠠᠷᠢᠰ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠭᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠪᠤᠨ
ᠵᠢᠩ 78 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 17
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
2007—2008 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠯᠠᠨ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2008—2009  ᠹᠷᠠᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠨ 34 (8)
2009—2010  ᠹᠷᠠᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠯ 14 (2)
2010—2011  ᠹᠷᠠᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ 19 (2)
2011—2013 ᠹᠷᠠᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠧᠨᠲ-ᠡᠲᠧᠨ 87 (37)
2013—2014 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ 32 (13)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ**
2009 ᠹᠷᠠᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (21-) 1 (1)
2012 ᠭᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠪᠤᠨ (ᠣᠯᠢᠮᠫ᠃) 3 (1)
2009—ᠨ᠃ᠸ ᠭᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠪᠤᠨ 33 (12)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

** ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ)
2013 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠫᠢᠶᠧᠷ-ᠡᠮᠧᠷᠢᠺ ᠣᠪᠠᠮᠸᠢᠩ ᠢ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Pierre-Emerick Aubameyang; 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠤ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠪᠤᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠍ ᠤᠨ «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ» ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠤ «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ» «ᠰᠧᠨᠲ-ᠡᠲᠧᠨ ᠦ» ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠫᠢᠶᠧᠷᠠ-ᠡᠮᠧᠷᠢᠺ ᠣᠪᠠᠮᠸᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠪᠠᠮᠸᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ «ᠪᠠᠪᠠᠷ ᠤᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ 72 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠺᠦᠪ ᠪᠯᠱᠢᠺᠣᠸᠰᠺ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 86 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠷᠣᠶᠢᠰ ᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 4:2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ» ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠣᠪᠠᠮᠸᠢᠩ ᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠪᠠᠮᠸᠢᠩ ᠢ «ᠠᠤᠭᠰᠪᠦᠦᠭ ᠦᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠧᠲ ᠲᠷᠢᠺᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠫᠢᠶᠧᠷ ᠭᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ 80 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠺᠠᠲ᠋ᠢᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠸᠢᠯᠯᠢ «ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤ» ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ

ᠹᠷᠠᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ «ᠰᠧᠨᠲ-ᠡᠲᠧᠨ»

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ «ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ»

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠭᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ