ᠫᠠᠺ ᠴᠡ ᠷᠢᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠠᠺ ᠴᠡ ᠷᠢᠮ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ - 박채림
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ - 朴蔡琳
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠫᠠᠺ ᠴᠡ ᠷᠢᠮ
ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠫᠠᠺ ᠴᠡ ᠷᠢᠮ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ - ᠫᠠᠺ ᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠶᠢᠮ᠎ᠡ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ(2000)- Bak Chae-rim
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - Pak Ch'ae-rim
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠭᠠᠯᠢᠭ - Park Chae-rim
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1979 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 (1979-05-28)
(ᠣᠳᠣ 40 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 1994 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ
 ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠨᠢ (2003-2006)

ᠫᠠᠺ ᠴᠡ ᠷᠢᠮ (ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠡ ᠷᠢᠮ; ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 박채림) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ