ᠫᠠᠺ ᠱᠢ ᠶᠣᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠠᠺ ᠱᠢ ᠶᠣᠨᠢ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 박시연
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 朴時姸
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠫᠠᠺ ᠱᠢ-ᠶᠣᠩ
ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠫᠠᠺ ᠱᠢ ᠶᠣᠨᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ - ᠫᠠᠺ ᠱᠢ ᠶᠣᠨᠣ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - Bak Si-yeon
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - Pak Si-yŏn
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ - Park Si-yeon
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1979 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 (1979-03-29)
(ᠣᠳᠣ 40 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠠᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 2000 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ
 ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠫᠠᠺ ᠰᠠᠩ ᠬᠣᠨᠢ (2011 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ)

ᠫᠠᠺ ᠱᠢ ᠶᠣᠨᠢ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 박시연, ᠫᠠᠺ ᠱᠢ ᠶᠣᠩ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ