ᠫᠠᠺ ᠰ ᠤᠨ ᠬᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠣᠴᠢ 2014
<td class="" style="">ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ</td><tr><th style="">ᠥᠨᠳᠥᠷ</th><td class="org" style="">1.68 </td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠫᠠᠺ ᠰ ᠤᠨ ᠬᠢ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1992 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 (1992-03-28) (27 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠰᠤᠤᠯ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠱᠣᠷᠣ ᠳᠤ ᠲᠷᠧᠺ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 1000 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 3000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 1000 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 1500 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠣᠴᠢ 2014 500 ᠮ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠺᠠᠨ ᠤᠨ 2008 3000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠹᠢ ᠪᠠᠨ 2010 ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠹᠢ ᠪᠠᠨ 2010 1500 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠹᠢ ᠪᠠᠨ 2010 3000 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠹᠢ ᠪᠠᠨ 2010 3000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠳᠧᠪᠷᠧᠼᠧᠨ 2013 1500 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ 2011 1500 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠳᠧᠪᠷᠧᠼᠧᠨ 2013 ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠳᠧᠪᠷᠧᠼᠧᠨ 2013 500 ᠮ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ 2008 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠷᠮᠢ ᠪᠠᠨ 2010 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ 2011 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠯᠮᠠᠲᠠ-ᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ 2011 1000 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠠᠯᠮᠠᠲᠠ-ᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ 2011 1500 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠠᠯᠮᠠᠲᠠ-ᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ 2011 3000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠯᠠᠳᠠ-ᠪᠣᠯᠧᠰᠯᠠᠪ 2007 ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠭᠦᠢ

</div></th></tr> </table> ᠫᠠᠺ ᠰ ᠤᠨ ᠬᠢ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 박승희, 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠱᠣᠷᠣ ᠳᠤ ᠲᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

2010 ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠮᠫᠣᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 17 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 4 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ 500 ᠮ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 3 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1500 ᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠷᠧᠺᠣᠷᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 3000 ᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1000 ᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠸᠠᠩ ᠮᠡᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠲ᠋ᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠷᠦᠦᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠵᠤ 3 ᠍ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃

2014 ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠃ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠨᠳ 500 ᠮ ᠦᠨ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠴᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠠᠭᠦᠶᠢᠲᠦᠵᠦ 2 ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠣᠶᠢᠴᠢᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ 3 ᠍ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ᠃ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠨᠳ 3000 ᠮ ᠡᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠪᠠ . 3 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1000 ᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]