ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ
اسلامی جمہوریۂ پاکستان
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ
(اتحاد، تنظيم، يقين مُحکم )
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
(قومی ترانہ )
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋
ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠷᠢᠳᠦ (ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠯᠤᠴᠢᠫᠠᠰᠲ᠋ᠣᠫᠠᠩᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠺᠢᠰᠢᠨᠳᠢ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2009 ᠤᠨ)
44.15% ᠫᠠᠩᠵᠠᠪ
15.42% ᠫᠠᠰᠤᠨ
14.10% ᠰᠢᠨᠳᠢ
10.53% ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠺᠢ
7.57% ᠮᠤᠬᠠᠵᠢᠷ
3.54% ᠪᠠᠯᠤᠴᠢ
4.66% ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠰᠢᠹ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠷᠢ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠶᠱᠤᠹ ᠭᠢᠯᠯᠠᠨᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ
 -  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ
 -  ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠪᠠ 1947 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 
 -  ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠ 1956 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 796,095 km2 
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 3.1
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2011) 177,163,231[1] (6)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (1998) 132,352,279[2] 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 214.3 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $482.913 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $2,851[3] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $202.831 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $1,197[3] 
Gini (2005) 31.2 (ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2010) 0.490[4] (ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ) (125)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠷᠦᠶᠢᠢ (Rs.) (PKR)
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ[5]
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .pk
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 92

ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨᠢᠷᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ 1,046 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠲᠡᠢ᠃

ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠢᠩᠳᠦ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠫᠧᠷᠰᠭᠷᠧᠺᠠᠷᠠᠪᠲᠦᠷᠺᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠨᠢ 1947 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1947 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠬᠠᠮᠸᠳ᠋ ᠠᠯᠢ ᠵᠢᠩᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠦᠰᠦ᠋ᠢᠯᠮᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠥᠰᠥᠶᠢᠯᠮᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠳ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠫᠠᠩᠵᠠᠪᠪᠠᠯᠤᠴᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1956 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 1971 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠰᠥᠶᠢᠯᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ "ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11" ᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ (Organization of the Islamic Conference)᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ (South Asian Association for Regional Cooperation)᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ 8 ᠣᠷᠣᠨ (Developing 8 Countries)᠂ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ (Economic Cooperation Organization) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ (Commonwealth of Nations)᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ G33 ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ (G33)᠂ G77 ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ (Group of 77) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ North Atlantic Treaty Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍  ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

National symbols of Pakistan (Official)
National animalᠤᠯᠥᠰ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ Markhor.jpg
National bird ᠤᠯᠥᠰ  ᠤᠨ ᠱᠢᠪᠠᠭᠤ Keklik.jpg
National tree ᠤᠯᠥᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠦ Pedrengo cedro nel parco Frizzoni.jpg
National flower ᠤᠯᠥᠰ  ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ Jasminum officinale.JPG
National heritage animal Snow Leopard 13.jpg
National heritage bird Vándorsólyom.JPG
National aquatic marine mammal Platanista gangetica.jpg
National reptile Persiancrocodile.jpg
National amphibian Bufo stomaticus04.jpg
National fruit Chaunsa.JPG
National mosque Shah Faisal Mosque (Islamabad, Pakistan).jpg
National mausoleum
National river Indus river from karakouram highway.jpg
National mountain K2, Mount Godwin Austen, Chogori, Savage Mountain.jpg

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠴᠢ ᠷᠠᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ 1933 ᠣᠨ ᠤ 《ᠣᠳᠣ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ "ПАКСТАНд 33 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠥᠰᠥᠶᠢᠯᠮᠡᠨ (ᠬᠣᠲᠠᠨ) ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ" ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ (ᠫᠠᠨᠵᠠᠪ᠂ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ᠂ ᠺᠠᠰᠮᠢᠷᠰᠢᠩᠳᠦᠪᠠᠯᠤᠴᠢᠰᠲᠠᠨ) ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭ᠌ᠯᠡᠨ «ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ» ᠭᠡᠳ 1947 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Official Pakistani Population clock. Population Census Office. 8 September 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Area, Population, Density and Urban/Rural Proportion by Administrative Units. Population Census Organization, Government of Pakistan. 13 February 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Pakistan. International Monetary Fund. 21 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Human Development Report 2010. Human development index trends: Table 1. The United Nations. 25 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. Loureiro, Miguel. "Driving—the good, the bad and the ugly", Daily Times, 28 July 2005. 10 January 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 30 May 2012. 


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ