ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠮᠤᠵᠢ ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ
ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 637.8 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ 353 930[1]
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 45.7% ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ᠂ 38.6% ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ akimat-pvl.gov.kz
(ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ)

ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Pavlodar) — ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 33 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


  1. ᠭᠣᠷᠣᠳ ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠠᠷ ᠳ᠋ᠧᠫᠠᠲ᠋ᠠᠮᠸᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭᠤ ᠫᠠᠸᠯᠠᠳᠤᠷᠰᠺᠣᠢ ᠣᠪᠯᠡᠰᠲ᠋ᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ