ᠫᠠᠲᠷᠢᠰ ᠡᠪᠡᠷᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠠᠲᠷᠢᠰ ᠡᠪᠡᠷᠠ
Patrice Evra Euro 2012.jpg
ᠡᠪᠡᠷᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦᠧᠦ᠋ᠷᠣ-2012
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠫᠠᠲᠷᠢᠰ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠷ ᠡᠪᠡᠷᠠ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1981 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 (1981-05-15) (38 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯᠳᠠᠺᠠᠷ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.75[2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1992–1993ᠯᠧᠽ-ᠶᠡᠯᠢᠰ
1993–1997ᠪᠷᠧᠲᠨᠢ
1997–1998ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1998–1999ᠮᠠᠷᠰᠠᠯ24(3)
1999–2000ᠮᠣᠩᠴᠠ3(0)
2000–2002ᠨᠢᠼᠼᠠ40(1)
2002–2006ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ120(2)
2006–2014ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ273(7)
2014–ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2002–2003ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (21-)11(0)
2004–ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ61(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8

ᠫᠠᠲᠷᠢᠰ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠷ ᠡᠪᠡᠷᠠ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Patrice Latyr Evra, 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2006 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 5.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠭᠡᠷᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[3][4]

ᠡᠪᠡᠷᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 3-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ[5][6] ᠪᠠ ᠤᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠡᠷᠡ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠹᠧᠷᠶᠣᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃[7] ᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠦᠯ ᠢ 1-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠷᠢᠣ ᠹᠧᠷᠳ᠋ᠢᠨᠠᠩ ᠳᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[8][9]

ᠡᠪᠡᠷᠠ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠧᠷᠢ᠎ᠠ ᠦᠨ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠲᠤ 1.2 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠪᠡ᠃[10][11]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Premier League clubs submit squad lists (PDF). PremierLeague.com. Premier League (2 February 2012). 2 February 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. "Player Profile: Patrice Evra", Premier League. 31 July 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 3. "Evra completes Man Utd transfer", BBC Sport, 10 January 2006. 16 May 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 4. "Evra completes United move", Sky Sports, 10 January 2006. 8 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 5. "Evra pleads with United and City fans to behave at FA Cup semi-final and make Manchester proud", Daily Mail, 13 April 2011. 1 June 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 6. "Man City 3–1 Man Utd", BBC Sport, 14 January 2006. 16 May 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 7. Hyde, Marina. "Francophile Fergie undone by the logic of languages", Guardian Media Group, 19 January 2006. 8 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 8. "Man Utd 1–0 Liverpool", BBC Sport, 22 January 2006. 16 May 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 9. "Rio hails 'admirable' Evra", Sky Sports, 23 January 2006. 8 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 10. Evra leaves United to join Juventus (21 July 2014). 21 July 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 11. "Manchester United: Patrice Evra joins Juventus for £1.2m", BBC Sport, 21 July 2014. 21 July 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠫᠠᠲᠷᠢᠰ ᠡᠪᠡᠷᠠ»


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ