ᠫᠠᠨ ᠤᠣᠲ᠋ᠢᠰ ᠺᠣᠨᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠠᠨ ᠤᠣᠲ᠋ᠢᠰ ᠺᠣᠨᠧ
20130814 AT-GR Panagiotis Kone 2371.jpg
ᠺᠣᠨᠧ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ᠂ 2013 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠫᠠᠨ ᠤᠣᠲ᠋ᠢᠰ ᠭᠢᠤᠷᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠺᠣᠨᠧ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1987 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 (1987-07-26) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠯᠪᠠᠨᠢᠲᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.82 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ /
ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ8
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1999–2004ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠺᠣᠰ
2004–2005ᠯᠠᠩᠰᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2005–2008АЕК23(2)
2008–2010ᠢᠷᠠᠺᠯᠢᠰ49(8)
2010–2012ᠪᠷᠧᠱᠢᠶᠠ31(1)
2011–2012ᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
31(1)
2012–ᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ59(11)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2006ᠭᠷᠧᠺ (19-)4(1)
2006–2008ᠭᠷᠧᠺ (21-)8(0)
2010–ᠭᠷᠧᠺ14(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014-5-11.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012-9-14

ᠫᠠᠨ ᠤᠣᠲ᠋ᠢᠰ ᠭᠢᠤᠷᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠺᠣᠨᠧ (ᠭᠷᠧᠺ ᠶᠢᠡᠷ Παναγιώτης Γεώργιος Κονέ, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠣᠩ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨᠢᠴᠤᠤ ᠳᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠷᠧᠺ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠰᠣᠯᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠺᠣᠰ ᠤᠨ 17 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠺᠣᠨᠸᠭ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠠᠩᠰᠠ 400,000 ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃[1] ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ АЕК ᠍ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ АЕК ᠍ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠠᠺᠯᠢᠰᠲ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠣᠨᠧ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 49 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 8 ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠷᠧᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃[2] ᠪᠷᠧᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1 ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶᠠᠳ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠣᠨᠧ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ-2012 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. SportEkspres (26 August 2010). Futboll: Shqiptar apo grek? Gjergji Kone duhet të vendosë. kombetarja.com. 7 March 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Biabiany, Obinna, Suazo: aperto un canale con l'Inter. 2010-07-15 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ