ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠨᠣ (ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠨᠣ
Paulinho ConfedCup2013Champions17.jpg
ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠨᠣ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ
(2013 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠵᠣᠽᠧ ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠠ ᠪᠧᠽᠧᠷᠷᠠ
ᠮᠠᠰᠡᠯ ᠵᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1988 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 (1988-07-25) (31 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠠᠨ ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.82 [2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ8
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2004–2005ᠫᠠᠩ ᠳᠧ ᠠᠰᠤᠶᠢᠷ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2006–2007ᠸᠢᠯᠢᠨᠶᠰ38(5)
2007–2008ᠯᠣᠽᠢ17(0)
2008–2009ᠫᠠᠩ ᠳᠧ ᠠᠰᠤᠶᠢᠷ39(7)
2009–2010ᠪᠷ ᠢᠶᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ28(6)
2010–2013ᠺᠣᠷᠢᠨᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨᠰ86(20)
2013–ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ30(6)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2011–ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ25(5)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5

ᠵᠣᠽᠧ ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠠ ᠪᠧᠽᠧᠷᠷᠠ ᠮᠠᠰᠡᠯ ᠵᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ José Paulo Bezerra Maciel Júnior) ᠪᠤᠶᠤ ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠨᠣ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Paulinho, 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (1): 2011
 • ᠯᠢᠪᠧᠷᠲ᠋ᠠᠳᠣᠷᠧᠰ ᠴᠣᠮᠣ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ (1): 2012
 • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (ᠺᠯᠥ᠋ᠪ) (1): 2012
 • ᠷᠣᠺᠠ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ (1): 2011
 • ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ (ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ): 2011
 • ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ (Globo ᠪᠠ КБФ)]]: 2011
 • ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ: 2012
 • ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ: 2013
 • ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ: 2013

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. "Barclays Premier League Squad Numbers 2013/14", Premier League, 16 August 2013. 17 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 2. Paulinho. fifa.com. FIFA. 21 January 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠫᠠᠦ᠋ᠯᠨᠣ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ