ᠪᠷᠦᠨᠠ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨᠰ ᠢᠨᠳᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠪᠷᠦᠨᠠ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨᠰ ᠢᠨᠳᠢ
Bruno Martins Indi (8214557611).jpg
«ᠹᠧᠢᠸᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ (2014)
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠷᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠮᠠᠺᠰᠢᠮᠢᠤᠣ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨᠰ ᠢᠨᠳᠢ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯᠪᠠᠷᠷᠧᠢᠷᠤ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ
ᠵᠢᠩ 76 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠣᠷᠲᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 3
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
—2010 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠹᠧᠢᠸᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2010—2014 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠹᠧᠢᠸᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 102 (5)
2014—ᠣᠳᠣ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠣᠷᠲᠠ 4 (0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ**
2009 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ (17-) 2 (0)
2010—2012 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ (19-) 16 (1)
2012—2013 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ (ᠵᠠᠯᠠ᠃) 8 (0)
2012—ᠣᠳᠣ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 22 (2)
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ДАШТ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 2014

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2014 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

** ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ)
2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠷᠣᠯᠢᠨᠳᠣ ᠮᠠᠺᠰᠢᠮᠢᠤᠣ "ᠪᠷᠦᠨᠠ" ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨᠰ ᠢᠨᠳᠢ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Rolando Maximiliano "Bruno" Martins Indi, 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠷᠧᠢᠷᠣ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯᠡᠶᠢᠨ «ᠫᠣᠷᠲᠠ» ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠭᠧᠨᠲ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠹᠧᠢᠸᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠴᠢ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨᠰ ᠢᠩᠳᠡᠭ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ[1] ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 2011-2012 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ «ᠫᠣᠷᠲᠠ» dgum 7.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[2]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠧᠯᠭᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨᠰ ᠢᠨᠳᠢ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ-2014 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃[3]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Transfermarkt.at. the original on 2012-10-31 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified. CMVM. 17 July 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. ᠣᠹᠢᠼᠢᠠᠯᠩ ᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ Union Europeennes de Football Associations. the original on 2012-10-31 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


{{2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ