ᠪᠷᠦᠨᠠ ᠠᠯᠸᠧᠱ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠷᠦᠨᠠ ᠠᠯᠸᠧᠱ
Bruno Alves'14.JPG
ᠠᠯᠸᠧᠱ ᠹᠧᠨᠧᠷᠪᠠᠬᠴ ᠲᠦ (2014)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠪᠷᠦᠨᠠ ᠡᠳᠤᠷᠳᠣ ᠷᠧᠭᠤᠢᠹᠢ ᠠᠯᠸᠧᠱ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1981 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 (1981-11-27) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯᠫᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠸᠠᠷᠵᠢᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.89
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠹᠧᠨᠧᠷᠪᠠᠬᠼᠧ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ22
1999–2000ᠫᠣᠷᠲᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2000–2002ᠫᠣᠷᠲᠠ ᠪ53(8)
2001–2010ᠫᠣᠷᠲᠠ119(14)
2002–2003ᠹᠠᠷᠧᠨᠰᠧ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
48(3)
2003–2004ᠸᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
26(1)
2005АЕК
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
32(0)
2010–2013ᠽᠧᠨᠢᠲ90(3)
2013–ᠹᠧᠨᠧᠷᠪᠠᠬᠼᠧ30(3)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2001–2002ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ (20-)10(1)
2002–2004ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ (21-)19(2)
2004ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠪ1(0)
2007–ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ70(9)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19

ᠪᠷᠦᠨᠠ ᠡᠳᠤᠷᠳᠣ ᠷᠧᠭᠤᠢᠹᠢ ᠠᠯᠸᠧᠱ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Bruno Eduardo Regufe Alves, 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠤ ᠫᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠸᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠹᠧᠨᠧᠷᠪᠠᠬᠼᠧ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠫᠣᠷᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ 9 ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 2007 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠣᠷᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠸᠧᠱ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠸᠠᠷᠵᠡᠮ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 16 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠫᠣᠷᠲᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠫᠣᠷᠲᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠹᠠᠷᠧᠨᠰᠧᠸᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ АЕК ᠠᠹᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ 3 ᠵᠢᠯ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ 2004 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠣᠷᠲᠠ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠡᠢ 2010 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠽᠧᠨᠢᠲ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠲᠦ 22 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠣ ᠮᠡᠶᠢᠷᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠨᠳ Union Europeennes de Football Associations ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ АЕК ᠠᠹᠢᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠹᠧᠨᠧᠷᠪᠠᠬᠼᠧ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠹᠧᠨᠧᠷᠪᠠᠬᠴ ᠲᠠᠢ 3 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 5.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠭ ᠲᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠸᠧᠱ 2007 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠪᠣᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠯᠠᠪᠠ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠠᠯᠢᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ 1-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠠᠯᠢᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠴᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠣᠷᠲᠠ
  • ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ : 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
  • ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ : 2005-2006, 2008-2009,2009-2010
  • ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ : 2006, 2009
ᠽᠧᠨᠢᠲ
  • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ : 2010, 2011-2012, 2012-13
  • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ : 2011
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
  • ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2009

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2004 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ