ᠪᠷᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠨᠲ ᠳᠠᠳᠠᠱᠣᠸᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠷᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠨᠲ ᠳᠠᠳᠠᠱᠣᠸᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ1965 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 (1965-09-15) (53 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨᠪᠠᠺᠦ᠋
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨFlag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠧᠰᠲᠷᠠᠳ᠋, ᠫᠣᠫ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ1985 ᠣᠨ — ᠣᠳᠣ

ᠪᠷᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠨᠲ ᠳᠠᠳᠠᠱᠣᠸᠠ (ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ Brilliant Süleyman qızı Dadaşova) — 1965 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ.

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠷᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠨᠲ ᠳᠠᠳᠠᠱᠣᠸᠠ 1965 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠺᠳ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1985 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠧᠰᠲᠷᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ 1986 ᠣᠨ ᠤ «ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ» (Hər şey gözəldir həyatda), 1989 ᠣᠨ ᠤ «Bayatilar» ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃[1]

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠷᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠨᠲ ᠳᠠᠳᠠᠱᠣᠸᠠ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠰᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠭᠣᠰᠲ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠ — ᠪᠷᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠨᠲ ᠳᠠᠳᠠᠱᠧᠸᠠ
  • ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ